Ons Beleid

Het KAM-beleid van JML Bouw is er op gericht om op een kwalitatieve, veilige en milieuvriendelijke manier het bouwproces te doorlopen tezamen met medewerkers, opdrachtgevers, klanten en overige betrokken partijen om zodoende met plezier een kwalitatief bouwwerk te realiseren. De directie van JML Bouw stelt zich tot doel op een zo efficiënt mogelijke wijze een kwalitatief hoogstaand product te leveren waarbij tevredenheid van zowel de klant als de werknemers van belang is.

Kwaliteit houdt in dat aan alle geldende wettelijke en contracteisen wordt voldaan en dat het bouwproces zich voortdurend ontwikkelt en verbetert. Hiervoor wordt door de directie in het gehele proces doorlopend metingen verricht aan de hand van de ISO 9001 waarbij de uitvoering van het beleid gestuurd wordt door de uitkomst van die metingen.

Het V&G-beleid van JML Bouw is er op gericht haar werknemers en ingeleend personeel een veilige en gezonde werkplek te bieden. Zij stelt daarvoor ook de nodige middelen beschikbaar. Mede door de invoering van het VCA* systeem binnen het bedrijf streeft de directie ernaar persoonlijk letsel en materiële- en milieuschade zoveel mogelijk te voorkomen, en in elk geval de gevolgen van incidenten te beperken.

Milieubewustzijn uit zich onder meer in het rekening houden met de impact van de activiteiten op de leefomgeving, het minimaliseren van het gebruik van energie, het optimaliseren van afval-scheiding, het waar mogelijk toepassen van duurzame bouwmaterialen en het borgen om aan de milieu wet- en regelgeving te voldoen.

Veilig en gezond werken vereist, evenals het continue verbeteren van kwaliteit en milieuzorg, een gezamenlijke inspanning van directie en uitvoerenden. De medewerkers zullen hier regelmatig door middel van instructies en voorlichting op worden gewezen. De directie vraagt dan ook van haar werknemers een actieve rol hierin te spelen en alert te zijn op risico’s op de werkplek en verbeterpunten binnen het bedrijf. Jaarlijks wordt de beleidsverklaring geëvalueerd op haalbaarheid en actualiteit en indien noodzakelijk herzien.

Oud-Alblas, Januari 2024

J.M.L. Boer
D.J.W. Boer

 

 

BEKIJK ALLE PROJECTEN

Powered by Protagonist 2024©